« |
| 25 Jul 13

پری زنگنه

پری زنگنه

در منزل آقای نرمن شتلر در وین، پیانیست اتریشی امریکایی الاصل. وی ضمن همراهی، یکی از بهترین آثار ضبطی پری زنگنه (لیدهای آلمانی) مقام استادی ایشان را نیز به عهده داشته است.

ارسال ديدگاه